Legislativa

Vybrané platné právní předpisy v oblasti životního prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VŠEOBECNĚ

17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí
Odkaz: Z 17_1992.pdf

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Odkaz: Z 100_2001.pdf

GEOLOGIE A HORNICTVÍ

62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích
Odkaz: zákon č. 62_1988 Sb.pdf

206/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
Odkaz: V 206_2001.pdf

282/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 
Odkaz: V 282_2001.pdf

368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci
Odkaz: V 368_2004.pdf

369/2004 Sb. Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
Odkaz: V 369_2004 .pdf

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Odkaz: Z 254_2001.pdf

544/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Odkaz: OL_544_20.pdf

57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Odkaz: NV 57_2016.pdf

401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Odkaz: NV 61_2003.pdf

450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Odkaz: vyhláška č. 450-2005 Sb.pdf


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

541/2020 Sb. Zákon o odpadech
Odkaz: OL_541_2020.pdf

8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Odkaz: VYHL_010521_OL.pdf

273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Odkaz: OL_273_2021.pdf


OCHRANA OVZDUŠÍ

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Odkaz:201_2012.pdf


CHEMICKÉ LÁTKY

350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Odkaz: OL_CHEMZAK_2021.pdf

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
Odkaz: Z 224_2015.pdf