Hospodaření asociace

Hospodaření asociace

Hospodaření ASS, z.s. se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného členskou shůzí.

Za hospodaření ASS, z.s. zodpovídá výkonná rada ASS, z.s.

ASS, z.s. vede předepsaným způsobem účetnictví. 

Majetek ASS, z.s. je tvořen členskými příspěvky, dary, půjčkami, dotacemi, výnosy společenských akcí, nevyčerpanými provozními prostředky za minulé období, výnosy z hospodářské činnosti, movitým a nemovitým majetkem získaným ASS, z.s. a jinými zdroji.

O užití finančních prostředků a majetku ASS, z.s. rozhoduje výkonná rada v rámci členskou schůzí schváleného ročního rozpočtu ASS, z.s., záměrů ASS, z.s. a v souladu se stanovami.

Za správu majetku ASS, z.s. odpovídá tajemník, který každoročně zpracovává zprávu o hospodaření, a následně ji předkládá výkonné radě a revizní komisi.

Hospodaření je průběžně kontrolováno revizní komisí a za uplynulé období schvaluje hospodaření ASS, z.s. členská schůze na základě zprávy o hospodaření vyhotovené tajemníkem, kterou předkládá na členské schůzi výkonná rada ASS, z.s.