Podmínky a zásady členství v asociaci

Podmínky a zásady členství v Asociaci

ASS, z.s. sdružuje právnické a fyzické osoby z České republiky, které se zabývají realizací sanací ekologických škod, mají pro tuto činnost odbornou kvalifikaci a:

  • provozují svou činnost podle platných zákonů;
  • provozují svou činnost s potřebnými povoleními a schváleními příslušných orgánů;
  • plně podporují cíle ASS, z.s.;
  • zaváží se dodržovat zásady členství v ASS, z.s., které tvoří přílohu stanov, a těmito zásadami se budou řídit;
  • budou hradit členské příspěvky a úhrady za služby uvedené v příloze stanov.

Členy ASS, z.s. se mohou stát právnické i fyzické osoby. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce a udělí mu za tímto účelem plnou moc. Členem ASS, z.s. se může stát i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud podniká v oboru sanací na území ČR.

Členství v ASS, z.s. je dobrovolné a nevylučuje členství v jiných obdobných organizacích a spolcích. 

Osoba splňující podmínky členství dle těchto stanov se může stát členem ASS, z.s. na základě žádosti o přijetí obsahující základní informace o žadateli (název firmy, sídlo, předmět činnosti, IČO, DIČ, tel. email) zaslané na adresu sídla ASS, z.s. Přihlášky o členství přijímá, o členství rozhoduje dle svého volného uvážení a členství potvrzuje výkonná rada ASS, z.s. Na členství není právní nárok. Seznam členů je veřejný. 

Jednou z hlavních zásad členství v ASS, z.s. je zajistit dodržování pravidel hospodářské soutěže a některých dalších pravidel v rámci ASS, z.s. Všichni členové ASS, z.s. a jejich zástupci jsou povinni se s těmito zásadami seznámit a dodržovat je (tyto zásady jsou přílohou stanov ASS, z.s.).

Další zásadou ASS, z.s. je podporovat dodržování všech platných zákonů a předpisů. Je odpovědností každého člena ASS, z.s. i každé osoby podílející se na fungování ASS, z.s. dodržovat normy a omezení ukládaná těmito zákony, pravidly a předpisy.