FAQ

FAQ

Přehled otázek a odpovědí, které se často vyskytují a jsou typické:

Jak se můžeme stát členem Asociace sanačních společností, z.s.?

Osoba splňující podmínky členství dle stanov ASS, z.s. se může stát členem ASS, z.s. na základě žádosti o přijetí obsahující základní informace o žadateli (název firmy, sídlo, předmět činnosti, IČO, DIČ, tel., email) zaslané na adresu sídla ASS, z.s.
Nejoperativnější je obrátit se přímo na tajemníka výkonné rady ([email protected]), který Vám zašle přihlášku. Po jejím vyplnění a podpisu statutárním zástupcem Vaší firmy jí odešlete zpět. O členství následně rozhodne v horizontu cca jednoho měsíce výkonná rada ASS, z.s.

Může být členem ASS, z.s. i fyzická osoba?

Členy ASS, z.s. se mohou stát právnické i fyzické osoby. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce a udělí mu za tímto účelem plnou moc. Členem ASS, z.s. se může stát i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud podniká v oboru sanací na území ČR.

Jsme členy jiné oborově příbuzné asociace. Můžeme se stát paralelně i členy ASS, z.s.?

Členství v ASS, z.s. je dobrovolné a nevylučuje členství v jiných obdobných organizacích a spolcích. 

Jaká je výše členského příspěvku?

Každý člen ASS, z.s. se zavazuje v termínu splatnosti uhradit členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč/rok a paušální částku za služby poskytované ASS, z.s. Výše paušální částky za služby se stanoví v závislosti na počtu zaměstnanců člena ASS, z.s. v trvalém pracovním poměru k 31.3. předchozího kalendářního roku.

V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete je na adresu: [email protected]