Definice pojmu

Definice Sanace ekologických škod

Sanací ekologických škod se rozumí soubor opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině nebo majetku. Realizace sanace je pak samotné odstranění příčin a následků způsobených škod popř. vč. následné revitalizace a rekultivace postiženého území. 

Po odborné stránce sanace využívá poznatky geologických věd a dalších přírodních věd, především fyziky a chemie. Sanační ekologie je integrována z řady oborů, jako jsou sanační geologie, hydrogeologie, hydrologie, hydrochemie, geochemie, geofyzika, hydraulika, inženýrská geologie, mikrobiologie, stavební práce a ochrana životního prostředí. 

Hlavním cílem sanací ekologických škod je prioritně získávání poznatků o kontaminaci a realizace opatření vedoucí k eliminaci, resp. odstranění znečištění podzemních vod, horninového prostředí a stavebních konstrukcí.

Sanace ekologických škod

V České republice probíhá od počátku 90. let hlavně odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací, které jsou spojené s privatizovaným majetkem.

Státní majetek byl v minulosti často zatížen značnými ekologickými škodami vzniklými z provozu průmyslových a jiných podniků. V zájmu urychlení procesu jeho privatizace byl státní majetek převeden novým vlastníkům (tzv. nabyvatelům) i s těmito starými ekologickými zátěžemi. Zákonná právní úprava přitom přenesla právní povinnosti k odstranění těchto zátěží a odpovědnost za splnění limitů životního prostředí na nabyvatele, avšak s ohledem na nejasný rozsah ekologických zátěží tyto nebyly zohledněny v ceně za prodej státního majetku nabyvatelům. Česká republika se proto při privatizaci jednotlivým nabyvatelům na základě zvláštní smlouvy (tzv. ekologická smlouva) zavázala, že uhradí do určité předem stanovené výše (tzv. garance) náklady na odstranění těchto starých ekologických zátěží.

Práva a povinnosti státu při zajišťování těchto sanací a úhradě nákladů s nimi spojených vykonával Fond národního majetku a po jeho zániku k 1. 1. 2006 přešla agenda na Ministerstvo financí.

Samostatnou kapitolou je oblast ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Kromě nákladů na vlastní realizaci opatření na odstranění ekologických škod jsou z tohoto programu hrazeny náklady související s realizací programu, tj. provádění supervizí, autorských dozorů, zpracování znaleckých posudků, oponentních posudků a metodických podkladů.  

Program odstraňování škod způsobených těžbou a ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji vychází především z usnesení vlády České republiky, a to následujících: 

  • č. 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, v němž zejména uznává naléhavou potřebu řešení ekologických škod a souhlasí se záměrem postupně vyčlenit částku 15 mld. Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních    hnědouhelných podniků ve vymezeném území; 
  • č. 189 ze dne 20. února 2002 o změně usnesení vlády z 16. ledna 2002 č. 50 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, v němž rozšiřuje zájmové území i na území Karlovarského kraje; 
  • č. 272 ze dne 18. března 2002 k návrhu čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, v němž zejména definuje, co se rozumí ekologickou škodou a pracemi k odstraňování ekologických škod.

Sanace ekologických škod probíhá v některých případech i díky soukromým investorům, městům a obcím. 

Ti mají možnost, při splnění předem definovaných podmínek, využít podporu z prostředků EU prostřednictvím dotačních programů OPŽP.

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. 

V současné době dobíhají realizace v podporovaných oblastech:

3.3 – Rekultivace staré skládky;

3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže.

Pro následující programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 bude k dispozici specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

V oblasti kontaminovaných lokalit bude podporován zejména: 

  • průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení; 
  • odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy.

ASS je členem a aktivně se účastní jednání tematické pracovní skupiny OPŽP 2021 – 2027 ve věci přípravy podmínek programů – Specifický cíl 1.6 C – Sanace.