Criminal Compliance Program

Criminal Compliance Program

ASS, z.s., vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijala kodex Criminal Compliance Program (CCP), který se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které na ASS je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci naší asociace.

ASS se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. ASS se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z postavení ASS, jakožto asociace společností, které se v rámci svého podnikání pravidelně účastní zadávacích řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odpovědnost ASS vychází rovněž z jejího zaměření a odpovědnosti zejména v oblasti ochrany životního prostředí, kde sanace ekologických škod může životní prostředí značně ovlivňovat.

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které ASS považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů ASS, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Kodex CCP tak rovněž deklaruje vnitřní kulturu ASS v této oblasti.

ASS prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování ASS a jejích členů.

ASS deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu ASS nebo v rámci její činnosti členem ASS nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci ASS oprávněnou jménem nebo za ASS jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci ASS, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení ASS anebo zaměstnancem ASS či osobou v obdobném postavení.