Finanční prostředky

Finanční prostředky na sanaci ekologických škod

Náklady na sanaci ekologických zátěží vzniklých před privatizací jsou hrazeny z prostředků Ministerstva financí. Přehled schválených smluvních garancí a vynaložených finančních prostředků je pravidelně ke konci každého roku aktualizován.

Tabulka 1

Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků

Tabulka 2

Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků ke dni 31. 12. 2020

Odkaz: Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2020 | 2020 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

Obce, města, právnické i fyzické osoby mají dále možnost, při splnění předem definovaných podmínek, využít podporu z prostředků EU prostřednictvím dotačních programů OPŽP.

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. 

Pro následující programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 bude k dispozici specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

Podrobnější informace jsou k dispozici na: 

Odkaz: Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2020 | 2020 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)