Orgány asociace

Orgány asociace

Orgány ASS, z.s. jsou:

 • členská schůze,
 • výkonná rada,
 • revizní komise,
 • tajemník.

Nejvyšším orgánem ASS, z.s. je členská schůze. Členskou schůzi tvoří členové ASS, z.s., případně jejich zástupci na základě plné moci. Právnické osoby jsou zastupovány svými statutárními orgány nebo zplnomocněnou osobou.

Statutárním kolektivním orgánem ASS, z.s. je výkonná rada. Ze svého středu si volí prezidenta, příp. další své členy pověřuje funkcemi dle potřeby. Svá rozhodnutí zásadně přijímá hlasováním, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

Výkonná rada ASS, z.s. jedná jménem ASS, z.s. a řídí ASS, z.s. v době mezi členskými schůzemi. Jednotliví členové výkonné rady zastupují ASS, z.s. navenek a jsou za ASS, z.s. oprávněni podepisovat, a to každý samostatně.

Výkonná rada má 3 členy zvolené členskou schůzí ze zástupců členů ASS, z.s.:

Jiří Unčovský – prezident výkonné rady,
Ing. Pavel Cziege – člen výkonné rady,
Luděk Kostka – člen výkonné rady.

Kontrolním orgánem ASS, z.s. je tříčlenná revizní komise, která se řídí stanovami, usneseními členské schůze a obecně platnými předpisy.

Revizní komise ASS, z.s. zejména kontroluje:

 • dodržování stanov, 
 • plnění usnesení členské schůze, 
 • hospodaření s finančními prostředky a dalším majetkem ASS, z.s.

Revizní komise má 3 členy zvolené členskou schůzí ze zástupců členů ASS, z.s.:

Ing. Radek Halbich,
Ing. Jan Hillermann, MBA,
Ing. Jakub Kubálek.

Tajemník ASS, z.s. je volen výkonnou radou z osob navržených alespoň 5 členy ASS, z.s.

Mezi úkoly tajemníka ASS, z.s. náleží zejména:

 • plnění běžných úkolů a záležitostí ASS, z.s. včetně zajištění sídla ASS, z.s.;
 • běžný kontakt se členy ASS, z.s. včetně přijímaní jejich podnětů a stížností;
 • komunikace se členy výkonné rady a revizní komise ohledně záležitostí ASS, z.s. a jejích členů;
 • správa majetku ASS, z.s. a vypracování zprávy o hospodaření ASS, z.s. v každém kalendářním roce za účelem jejího předložení výkonné radě a revizní komisi ASS, z.s.; zprávu o hospodaření je tajemník povinen vypracovat nejpozději k 31. březnu každého roku pro předchozí kalendářní rok.

Tajemníkem výkonné rady ASS, z.s. je Ing. Marcel Pejzl.