Členské příspevky

Členské příspěvky

Každý člen ASS, z.s. se zavazuje v termínu splatnosti uhradit členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč/rok a paušální částku za služby poskytované ASS, z.s., a to v závislosti na počtu svých zaměstnanců. Zaplacený členský příspěvek a paušální částka jsou nevratné.

Počet zaměstnanců pro účely stanovení výše částky za služby se určuje podle počtu zaměstnanců v trvalém pracovním poměru k 31. 3. předchozího kalendářního roku. Toto ustanovení se vtahuje pouze na mateřskou obchodní korporaci a jí ovládané obchodní korporace.