Partneři asociace

Partneři Asociace

ASS, z.s. je členem Hospodářské komory České republiky

HK ČR je největším zástupcem podnikatelů v ČR. Zastřešuje přes 16.000 členů prostřednictvím krajských, regionálních komor a oborových asociací. Prosazuje a ochraňujeme jejich zájmy. Prostřednictvím připomínkového řízení legislativy ovlivňujeme podnikatelské prostředí v ČR.

Tematická pracovní skupiny při MŽP 

ASS, z.s. je členem tematické pracovní skupiny při MŽP pro přípravu podmínek podpory specifického cíle 1.6C sanace pro programové období OPŽP 2021 – 2027.
Pro následující programovém období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 bude k dispozici specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

Spolupracuje zejména s těmito organizacemi

ČAOH - Česká asociace odpadového hospodářství 
Sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů

MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
Odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací je v gesci Ministerstva financí, odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí
MŽP je ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále zajišťuje ochranu pro dohled nad těžbou surovin, odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí.

Sanace ekologických zátěží spadá do Sekce technické ochrany životního prostředí, Odboru environmentálních rizik a ekologických škod.

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Výbor projednává širokou škálu zákonů a dalších dokumentů z oblasti ochrany životního prostředí. Jde zejména o normy týkající se ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, výkonu státní geologické služby, ochrany nerostného bohatství, nebo posuzování vlivů na životní prostředí. Výbor se dále zabývá návrhy rozpočtu a závěrečnými účty Státního fondu životního prostředí, Českého báňského úřadu a Ministerstva životního prostředí. Pořádá také odborné semináře a kulaté stoly k aktuálním tématům a problémům v environmentální oblasti.

ASS, z.s. dále spolupracuje se specialisty a firmami zejména z oborů sanační geologie, hydrogeologie, hydrologie, hydrochemie, geochemie, geofyzika, hydraulika, inženýrská geologie, mikrobiologie, stavební práce a ochrana životního prostředí.